Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
04.09.2018

Zmluva o dielo

zo dňa 04.09.2018

70,00 EUR sedemdesiat eur

Hoboth Zoltán

Obec Trstená na Ostrove

02.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-110-01684

800,00 EUR Osemsto

Obec Trstená na Ostrove

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

26.10.2018

Autorská zmluva

2018

1 000,00 EUR jedentisíc eur

doc.Ing. Peter Urban, PhD.

Obec Trstená na Ostrove

26.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

041010/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Regio Solution s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

29.10.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

230,00 EUR Dvestotridsať eur

Obec Trstená na Ostrove

EKOTEC s.r.o.

29.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

151004/2018

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur

Obec Trstená na Ostrove

Regio Solution s.r.o.

12.11.2018

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

2018

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

Mária Gulázsiová-Združenie podnikateľov Gulázsi

13.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-002951

29 962,80 EUR Dvadsaťdeväťtisícdeväťstošesťdesiatdva eur 80/100

Obec Trstená na Ostrove

Ministerstvo vnútra SR

19.11.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

121840295

69,90 EUR Šesťdesiatdeväť eur 90/100

Obec Trstená na Ostrove

Západoslovenská distribučná, a.s.

28.11.2018

Poistná zmluva - poistenie majetku

11-414321

675,12 EUR Šesťstosedemdesiatpäť eur 12/100

Obec Trstená na Ostrove

Union poisťovňa a.s.

28.11.2018

Poistná zmluva - Poistenie motorového vozidla

3229001970

268,00 EUR Dvestošesťdesiatosem

Obec Trstená na Ostrove

Union poisťovňa a.s.

29.11.2018

Zmluva o poskytnutí podpory

2018

14 293,37 EUR Štrnásťtisícdvestodeväťdesiattri eur 37/100

Obec Trstená na Ostrove

Slov.agentúra živ.prostredia

30.11.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2/1000116998

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

30.11.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2/1000117007

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

30.11.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2/1000117001

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

30.11.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2/1000117014

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

30.11.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2/1000117015

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

03.12.2018

zmluva o poskytnutí podpory

128298 08U03

129 433,00 EUR Jedenstodvadsaťdeväťtisícštyristotridsaťtri eur

Obec Trstená na Ostrove

Environmentálny fond

03.12.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2018

998,40 EUR Deväťstodeväťdesiatosem euro 40/100

Obec Trstená na Ostrove

Občianske združenie KUKKONIA

03.12.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2/1000115154

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

14.12.2018

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii a postúpení práv stavebníka

101979/2018

1,00 EUR

Obec Trstená na Ostrove

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

28.12.2018

Dodatok č. 1

PHZ-OPK1-2018-002951

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

Ministerstvo vnútra SR

30.01.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat eur

RAMON Consulting s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

05.02.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409166710

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

ZSE Energia a.s.

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstená na ostrove v roku 2019

1/2019 dotácia

1 000,00 EUR jedentisíc eur

CSEMADOK

Obec Trstená na Ostrove

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: