Obsah

Životné prostredie

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny:

 

  • na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
  • na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
  • na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade,
  • vždy, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo na cintoríne.

Povolenie na výrub drevín nachádzajúcich sa v katastri obce vydáva Obec Trstená na Ostrove ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf (119.8 kB)

 

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny:

 

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
  • neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade,
  • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. V týchto prípadoch platí ohlasovacia povinnosť.