Obsah

Dane

Obecný úrad v Trstenej na Ostrove upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo obdržal právoplatné stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu.

Tlačivá potrebné na podanie daňového priznania je možné stiahnúť z webovej stránky obce a taktiež sú k dispozícií na miestnej pošte.

Každú zmenu je potrebné nahlásiť do 31. januára 2021 na obecnom úrade, ktorý na základe získaných podkladov vystaví Rozhodnutie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2021. Povinnosť podania daňového priznania majú taktiež vlastníci psov, je potrebné uviesť zakúpenie, prípadne uhynutie psa. Obecný úrad upozorňuje dotknutých majiteľov nehnuteľností, že v prípade zanedbania tejto povinnosti obecný úrad môže vyrubiť pokutu.

Upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2020 zmenili adresu, že sú povinní túto zmenu nahlásiť, aby obecnému úradu umožnili doručenie Rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na správnu adresu.

 

Daňové priznanie prosíme doručiť poštou alebo elektronicky na adresu Obecného úradu, prípadne vložiť do poštovej schránky obecného úradu.

 

A csallóköznádasdi  Községi hivatal felhívja azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik 2020-ban ingatlant adtak el, vagy ingatlan birtokába jutottak vásárlással, örökséggel, ajándékozássál, stb., hogy  2021. január 31–ig kötelesek  ingatlanadó-bevallást beadni. Az adóbevallási kötelezettség  vonatkozik azokra a személyekre is, akik  2020-ben építkezést az előírásoknak megfelelően befejeztek (kolaudáltak), ill. jogerős építkezési engedélyt kaptak.

Minden ilyen jellegű változást kötelező bejelenteni 2021. január 31-ig a községi hivatalban és a hivatal ez alapján állítja ki a 2021-re vonatkozó Határozatot a helyi adókról és a helyi települési hulladékokról. Az adóbevallási kötelezettség vonatkozik a kutyatulajdonosokra is, kutya vásárlását vagy elhalálozását szintén kérjük bejelenteni. A községi hivatal felhívja az érintettek figyelmét, hogy az ingatlanadó-bevallás elmulasztása esetén bírság szabható ki. Az ingatlanadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok megtalálhatók a község honlapján, valamint a helyi postán.

Bejelentési kötelezettsége van mindenkinek, aki 2020-ban lakcímet változtatott, hogy a hivatal kézbesíttethesse a Határozatot a helyi adókról és a helyi települési hulladékokról a helyes lakcímre.

 

Az adóbevallást kérjük kézbesíteni postán, e-mailben, vagy a községi hivatal postaládájába helyezni.

 

 

Daňové priznanie - komplet.pdf (1023.64 kB)